Klubbhåndbok

Klubbinformasjon

 • Klubbnavn: Sunde Innebandyklubb
 • Stiftet: 1992
 • Sted: Kvernevikhallen
 • Besøksadresse: Heiloveien 9, 4049 Hafrsfjord
 • Internettadresse: www.sundeibk.no
 • Facebook: www.facebook.com/sundeibk
 • Instagram: www.instagram.com/sundeinnebandyklubb/
 • Organisasjonsnummer: 996 774 996
 • Medlem av: Norges Bandyforbund
 • Medlem av: Klubben er medlem av NIF gjennom Rogaland Idrettskrets og tilsluttet Idrettsrådet i Stavanger
 • Nedlastbar klubbhåndbok: Last ned her
 • Klubbhåndbok sist revidert: 9. desember 2019

Innledning

Klubbhåndboka er utarbeidet for å gi svar på de viktigste spørsmål i klubben. Det skal være enkelt å finne ut hva som gjelder internt i klubben. Den skal sikre at det er kontinuitet i det som bestemmes og gjøres i Sunde Innebandyklubb (Sunde IBK).

Klubbhåndboka er utarbeidet av styret. Håndboka er et arbeidsverktøy for alle medlemmer, utøvere, foreldre, styret, komiteer, utvalg, trenere og dommere i klubben vår.

Håndboka skal benyttes til å forstå og kommunisere hva som er viktig i vår klubb, hvilken klubb vi er, hva vi skal oppnå, hva vi tilbyr, og hvordan vi gjør ting.

Klubbens historie

Sunde IBK ble stiftet i 1992 med øyet for å etablere et godt innebandymiljø i Kvernevik og Sunde bydel. Klubben er opptatt av inkludering og bygging av klubbfølelse. Vi forsøker legge til rette for at dette er noe alle kan være med på uten at kostnaden blir for stor.
Det legges stor vekt på rekruttering på de minste barna. En del av rekruteringen foregår gjennom en rekke skolebesøk og SFO besøk på skolene i bydelen. Noe som gir gode resultater og tilveksten på denne gruppa.

Les forøvrig hele historien på denne lenken.

Verdier, målsetninger og visjon

Verdier

Sunde IBK baserer sin aktivitet på felles vedtatte aktivitetsverdier for norsk idrett:
Idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.
Klubben vår drives etter idrettens organisasjonsverdier: Frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd.

Ut fra fellesverdiene i norsk idrett, har Sunde IBK tydeliggjort hva som skal prege oss og klubben vår. Verdiene beskriver hvordan vi er og hvordan vi vil bli.
Sunde IBK sine verdier: FLEST MULIG, LENGST MULIG

Verdiene skal hjelpe oss til

 • å skape et godt klubbmiljø, der vi tar godt vare på hverandre.
 • å skape gode holdninger, som fører til et godt treningsklima.
 • å være en klubb som er kjent for godt samarbeid og god oppførsel.
 • å fremstå slik klubben ønsker i alle sammenhenger.
 • å bli tydelige, få frem det som skiller oss fra andre, og klargjøre vår spesielle identitet.

Målsetninger

Av klubbens Hovedmålsettinger trekker vi fram:

 • Lag i alle aldere med både guttelag og jente lag.
 • Kvalifiserte, fornøyde og ivaretatte trenere og lagledere.
 • Godt kvalifiserte trenere for alle lag, på rett nivå.
Eksempel på delmål/tiltak:
 • Alle som trener skal oppleve sportslig utvikling og mestring.
 • Alle som trener skal få spille kamper.
 • Legge til rette slik at de mest motiverte spillerne får mulighet til å utvikle seg.
 • Motivere og inspirere og gjøre det lettere for medlemmer og foresatte å ta del i styre, komitearbeid og andre oppgaver i Sunde IBK.

Visjon

Sunde IBK er en klubb som favner rundt Kvernevik og Sunde bydel, og vår hovedmålsetning er gjennom sportslig aktivitet å fremme samhold og sosial trivsel mellom bydelene.
Å gi barn og unge et sportslig tilbud er en viktig investering. Det å leke, bevege seg, treffe venner, seire og tape sammen og føle samhold er en lærdom som er viktig og verdifull å ha med seg videre gjennom livet.

FLEST MULIG, LENGST MULIG

Organisasjon

Organisasjonskart

Årsmøte

Årsmøtet er klubbens høyeste myndighet og avholdes hvert år i mars. Årsmøtet innkalles av styret med minst 1 måneds varsel og blir annonsert på klubbens hjemmeside. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet. Alle lagets medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være til stede. Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har mer enn en stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt. Innkalling til årsmøtet annonseres på klubbens hjemmeside.

Årsmøtet legger grunnlaget for klubbens virksomhet og styrets arbeid. Alle som ønsker å være med på å bestemme hva klubben skal gjøre, og hvordan den skal drives, bør delta på årsmøtet. Protokollen fra årsmøtet bør legges ut på klubbens hjemmeside.

Sunde Innebandyklubb følger NIF sine lov norm for idrettslag, om årsmøtet i §§ 13, 14, 15, 16 og 17

Styret

Styret er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene. Noen saker kan ikke styrebehandles, men må behandles av årsmøtet. Det gjelder saker som fremgår av «Årsmøtets oppgaver», og saker som er av ekstraordinær karakter eller av betydelig omfang i forhold til klubbens størrelse og virksomhet. Dersom styret er i tvil, bør saken opp på årsmøtet.

Lovpålagte oppgaver for styret:

 • Sette i verk årsmøtets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak
 • Påse at klubbens midler brukes og forvaltes på en forsvarlig måte, i samsvar med de vedtakene som er fattet på årsmøtet eller i et overordnet organisasjonsledd, og sørge for at klubben har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen og en forsvarlig økonomistyring
 • Etter behov oppnevne komiteer, utvalg eller personer for spesielle oppgaver og utarbeide mandat/instruks for deres funksjon
 • Representere idrettslaget utad
 • Oppnevne en som er ansvarlig for politiattester

Andre viktige oppgaver:
 • Planlegge og ivareta klubbens totale drift, herunder mål- og strategiarbeid, budsjett og regnskap
 • Påse at idrettens retningslinjer for aktiviteten i idrettslaget klubben blir fulgt
 • Stå for klubbens daglige ledelse
 • Arbeidsgiveransvar for eventuelle ansatte
 • Legge frem innstilling til årsmøtet på kandidater til valgkomite
 • Oppnevne to personer som i fellesskap skal disponere klubbens konti, og sørge for at de er dekket av underslagsforsikring
 • Oppnevne eller engasjere regnskapsfører
 • Lage årsberetning fra styret til årsmøtet
 • Oppdatering av klubbhåndboka

Styremedlemmene kan velges til spesifikke oppgaver som kasserer eller sekretær på årsmøtet, eller styret kan selv fordele oppgavene. Fordelingen av oppgaver bør beskrives, slik at folk ser hvem de skal kontakte i ulike saker.

Styrearbeid

Styret avholder styremøter månedlig fra august til juni påløpende år. Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er møtelederens stemme avgjørende. Styremedlemmene plikter å respektere et styrevedtak, selv om det er fattet mot vedkommendes egen stemme.

Styremøter kan avholdes per e-post eller per telefon, se lov norm § 10. Det skal alltid føres protokoll fra styremøtene.

Hvert styremøte bør innledningsvis starte med spørsmål om det foreligger mulig inhabilitet i noen av sakene, og behandlingen av inhabilitet skal alltid protokolleres. Om inhabilitet, se lov norm § 9.

Utvalg og komiteer

Mandat og oppgaver for utvalg/komiteer som er lovpålagte, går frem av klubbens lov. Det gjelder valgkomité og valgt revisor (ev. kontrollkomité der det er et krav).

For de styreoppnevnte utvalgene bør ansvar og hovedoppgaver for utvalgene beskrives av styret selv når styret vedtar å opprette utvalgene. Slik blir det lett å finne ut hva de tillitsvalgte i komiteer og utvalg kan og skal gjøre. Beskrivelsen bør inneholde hvordan utvalget/komiteen er bygd opp, og hvilket mandat og hvilke oppgaver utvalget/komiteen har. Aktuelle styreoppnevnte funksjoner/utvalg:

 • Trener/utvalg
 • Dommeransvarlig/utvalg
 • Arrangement ansvarlig/utvalg
 • Utdanningsansvarlig/utvalg
 • Dugnadsansvarlig/utvalg

Klubbens lov

Klubben har en egen lov som er basert på lov norm for idrettslag, som er utarbeidet av NIF. Alle lovendringer må vedtas av styret eller på årsmøtet.

Reise i regi av klubben

På alle reiser i regi av klubben (samlinger, cuper, turneringer, osv.) skal det pekes ut en ansvarlig reiseleder som har overordnet myndighet fra avreise til hjemkomst. Reiselederen kan være en av foreldrene som har meldt seg frivillig til å være med på reisen. Det kan være en eller flere reiseledere, og det velges ut én hovedansvarlig blant dem. Alle skal være kjent med og følge instruksen. Alle barn under 10 år skal ha følge av foreldre eller annen foresatt dersom reisen innebærer overnatting, hvis ikke annet er avtalt.

Vær oppmerksom på at det må innhentes politiattest for foreldre som er med en gruppe mindreårige på reise i regi av laget.

Årshjul

Klubben opererer med årshjul for å ha en oversikt som viser de viktigste tingene som skjer i klubben hvert år. Dette er oppe som fast punk på hvert styremøte for å kunne holde kontroll og viktige tidsfrister.

Medlemshåndtering

Innmelding i klubben gjøres elektronisk på www.sundeibk.no under fanen BLI MEDLEM.

EKSEMPEL
Klubben benytter KlubbAdmin, som er et elektronisk medlemssystem. Vi sender elektroniske betalingskrav til medlemmene, noe som gir enklere oversikt over utsendelser og rimeligere innkreving av kontingenter.
KlubbAdmin er gratis for idrettslag, og det er integrert med idrettens øvrige systemer. Via Min idrett kan medlemmene selv utføre innmelding/utmelding på en enkel måte.

Se forøvrig siden bli medlem for mer informasjon.

Dugnad og frivillig arbeid

I norsk idrett er det ikke lov å tvinge noen til å delta på dugnad. Klubben kan oppfordre medlemmer og foreldre om å stille opp på dugnad, men deltakelsen må være basert på frivillighet. Klubben kan beslutte at medlemmer som deltar på dugnad får en rimelig reduksjon i kontingenten og/eller avgift som reflekterer andelen av de totale kostnadene.
Klubben har to fastsatte dugnader. (kan forekomme andre utover disse)

Åpen hall
Denne gir inntekt pr gang kr 2 500 fra Idrettsrådet, inntekt kiosk alle lag får tildelt hver sine vakter før jul og etter jul.

Kiosk i hallen
Kiosken skal holdes åpen under kamper og turneringer. Det er laget som arrangerer kamp/turneringen som er ansvarlig for å skaffe folk til kiosken. Klubben ønsker å skape et godt miljø i hallen og anser at kiosken er en viktig del av dette arbeid.

Dugnadsarbeid gir mange gode opplevelser og en følelse av å bidra til fellesskapet. Din innsats blir satt utrolig stor pris på!

Politiattest

Klubben krever politiattest av alle frivillige som skal utføre oppgaver for klubben som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Det er to viktige overordnede grunner til at norsk idrett har innført en ordning med politiattest:

 1. Seksuelle overgrep mot barn er totalt uforenlig med idrettens verdigrunnlag.
 2. Norsk idrett skal være et trygt sted å være for barn, og et trygt sted for foreldre å sende sine barn.
Prosedyre for politiattest i klubben:
 • Styret har oppnevnt en som ansvarlig for å håndtere ordningen med politiattest i klubben.
 • Styret informerer den enkelte om at man må ha politiattest.
 • Alle som skal, søker må få en bekreftelse fra klubben som bekrefter at du er frivillig i klubben.
 • Bekreftelsen må legges som vedlegg i søknaden.
 • Søker må selv sende inn søknad om politiattest til politiet. Søknaden må undertegnes av søkeren og den styreoppnevnte. Attesten sendes fra politiet til den enkelte søkeren.
 • Alle som skal ha politiattest, må fremvise attesten for ansvarlig i klubben.
 • Ansvarlig i klubben lagrer opplysninger om hvilke personer som er avkrevd politiattest, at attesten er fremvist, og dato for fremvisningen. Selve attesten beholdes av søkeren.
Sunde IBK gir ikke oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming til personer som ikke fremviser politiattest, eller som har anmerkninger på attesten.
Elektronisk søknad: https://www.politiet.no/tjenester/politiattest/

Kommunikasjon

For at klubbdriften skal bli så god som mulig, er klubben avhengig av god kommunikasjon med alle medlemmene og andre som klubben har en relasjon til. Klubben er opptatt av å kommunisere godt og være bevisst på hvordan de oppfattes.

All formell informasjon finnes på klubbens hjemmeside, www.sundeibk.no
I tillegg brukes Facebook som en informasjons kanal for arrangementer og annen nyttig informasjon som gjelder klubben.

Økonomi

Det er styret som har det overordnede økonomiske ansvaret for klubbens økonomi. Det innebærer at styret har ansvar for at:

 • klubbens midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte
 • klubben har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen
 • klubben har en forsvarlig økonomistyring
Styret kan delegere oppgaver knyttet til den daglige oppfølgingen av økonomien til klubbens daglige leder. Den daglige lederen kan delegere arbeidsoppgaver knyttet til den løpende bilagsføringen og ajourhold av regnskapet til regnskapsføreren/kassereren.

Styrets oppgaver knyttet til regnskap og økonomi:
 • Styret skal sikre at det er en forsvarlig ansvarsdeling knyttet til regnskap og økonomistyring.
 • Styret skal utarbeide et realistisk budsjett.
 • Styret skal sikre at regnskapet føres fortløpende.
 • Styret skal sikre at klubben har en egen bankkonto.
 • Styret skal påse at det kreves to signaturer i banken.
 • Styret skal påse at klubben har tegnet underslagsforsikring.
 • Styret skal påse at klubben har valgt revisor eller engasjert revisor og kontrollkomité

Lagledelse

Reise i regi av klubben

På alle reiser i regi av klubben (samlinger, cuper, turneringer, osv.) skal det pekes ut en ansvarlig reiseleder som har overordnet myndighet fra avreise til hjemkomst. Reiselederen kan være en av foreldrene som har meldt seg frivillig til å være med på reisen. Det kan være en eller flere reiseledere, og det velges ut én hovedansvarlig blant dem. Alle skal være kjent med og følge instruksen. Alle barn under 10 år skal ha følge av foreldre eller annen foresatt dersom reisen innebærer overnatting, hvis ikke annet er avtalt.

Vær oppmerksom på at det må innhentes politiattest for foreldre som er med en gruppe mindreårige på reise i regi av laget.

Dugnad og frivillig arbeid

I norsk idrett er det ikke lov å tvinge noen til å delta på dugnad. Klubben kan oppfordre medlemmer og foreldre om å stille opp på dugnad, men deltakelsen må være basert på frivillighet. Klubben kan beslutte at medlemmer som deltar på dugnad får en rimelig reduksjon i kontingenten og/eller avgift som reflekterer andelen av de totale kostnadene.
Klubben har to fastsatte dugnader. (kan forekomme andre utover disse)

Åpen hall
Denne gir inntekt pr gang kr 2 500 fra Idrettsrådet, inntekt kiosk alle lag får tildelt hver sine vakter før jul og etter jul.

Kiosk i hallen
Kiosken skal holdes åpen under kamper og turneringer. Det er laget som arrangerer kamp/turneringen som er ansvarlig for å skaffe folk til kiosken. Klubben ønsker å skape et godt miljø i hallen og anser at kiosken er en viktig del av dette arbeid.

Dugnadsarbeid gir mange gode opplevelser og en følelse av å bidra til fellesskapet. Din innsats blir satt utrolig stor pris på!

Politiattest

Klubben krever politiattest av alle frivillige som skal utføre oppgaver for klubben som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Det er to viktige overordnede grunner til at norsk idrett har innført en ordning med politiattest:

 1. Seksuelle overgrep mot barn er totalt uforenlig med idrettens verdigrunnlag.
 2. Norsk idrett skal være et trygt sted å være for barn, og et trygt sted for foreldre å sende sine barn.
Prosedyre for politiattest i klubben:
 • Styret har oppnevnt en som ansvarlig for å håndtere ordningen med politiattest i klubben.
 • Styret informerer den enkelte om at man må ha politiattest.
 • Alle som skal, søker må få en bekreftelse fra klubben som bekrefter at du er frivillig i klubben.
 • Bekreftelsen må legges som vedlegg i søknaden.
 • Søker må selv sende inn søknad om politiattest til politiet. Søknaden må undertegnes av søkeren og den styreoppnevnte. Attesten sendes fra politiet til den enkelte søkeren.
 • Alle som skal ha politiattest, må fremvise attesten for ansvarlig i klubben.
 • Ansvarlig i klubben lagrer opplysninger om hvilke personer som er avkrevd politiattest, at attesten er fremvist, og dato for fremvisningen. Selve attesten beholdes av søkeren.
Sunde IBK gir ikke oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming til personer som ikke fremviser politiattest, eller som har anmerkninger på attesten.
Elektronisk søknad: https://www.politiet.no/tjenester/politiattest/

Barne- og ungdomsidrett

Sunde IBK legger vekst på den viktigste kilden til motivasjon er mestring, hvordan vi sikrer at spillere, ledere, trenere og frivillige opplever mestring og utvikling som gjør dem motiverte til å fortsette? Det er viktig å beholde flest mulig, lengst mulig, vi vet ikke hvem som kanskje blir den nye klubblederen, treneren, dommeren eller A-lagspilleren i fremtiden.
Les barneidrettsbestemmelsene her.

Barneidrett
Alle som har ansvar for barn eller er trenere for barn, skal kjenne til idrettens barnerettigheter og bestemmelser om barneidrett. All aktivitet for barn skal legges opp slik at klubben følger intensjonene i retningslinjene og bestemmelsene. Det innebærer at

 • aktiviteten skjer på barnas premisser
 • barna har det trygt
 • barna har venner og trives
 • barna opplever mestring
 • barna får påvirke egen aktivitet
 • barna kan velge om og hvor mye de vil konkurrere
Ungdomsidrett
Alle som er trenere for ungdom i klubben, skal kjenne til retningslinjene for ungdomsidrett. Klubben og trenerne skal sørge for
 • at ungdom kan bli så gode som de selv vil
 • å legge til rette både for dem som vil konkurrere, og dem som ikke ønsker å konkurrere
 • at ungdom får være med på å bestemme over egen aktivitet
 • at ungdom får bidra med det de kan
 • at ungdom får utdanning eller kurs for å utvikle seg
 • at treningsavgiften er overkommelig for ungdom

Klubbens arrangementer

Minirunder er en påmeldingsturnering hvor alle lag melder seg på rundevis. Her er alderen på utøvere fra 0. klasse til 6.-7. klasse. Det er små baner. Det spilles minimum 3 kamper pr lag. Her er arrangøren selv ansvarlig for å finne dommere.

Aldersbestemt arrangeres som runder. Det spilles 2-3 kamper pr runde pr lag. Her er det Sørvest- Bandyregion i samarbeid med Dommerkomitéen som setter opp alle dommere til kampene.

Minirunder og de aldersbestemte turneringene avholdes vanligvis lørdager eller søndager. Seniorkamper avholdes som regel i ukedagene under treningstiden til laget.

Klubben har laget manual på hva som må gjøres og hva som trengs av personell og utstyr til minirunder og turneringene for aldersbestemte. Disse manualene ligger på www.sundeibk.no

Turneringer og landslagssamling

Klubben setter opp faste turneringer som klubben reiser samlet på.

 • For de fra ungdomskolen og oppover reiser vi Sverige eller lignende.
 • For de mindre reiser vi på Haugaland Open eller lignende.
 • For andre turneringer, NM kvalik eller annet ekstraordinært kan lag søke støtt i forkant av turneringene.
 • For spillere som blir tatt ut til landslags samling dekkes reis og opphold, men billigst alternativ og må søkes om på forhånd.

Foreldre/foresatte

Foreldre bør være kjent med

 • hva klubben står for (verdier, visjon og virksomhetsidé)
 • aktivitetstilbudet
 • medlemskap
 • forsikringer
 • politiattest
 • dugnad
 • klubbens retningslinjer og forventninger til foreldrene
Klubben drives på frivillighet og ønsker å holde medlemskapet og treningsavgiften lavest mulig. For å kunne holde dette er vi avhengig at foreldre er med å bidra på dugnad i regi av klubben. Faste dugnader klubben har er Åpenhall og Kiosk.

Vær til stede
At du som forelder eller foresatt kommer og ser på barnet ditt på trening og kamp, og dermed viser at du er interessert, er en viktig faktor for at barnet skal trives i idretten. Dette gjelder uansett alder.

Trener

Trenerne er ansvarlige for oppfølging av sine respektive tildelte utøvere /lag. Trenerne rapporterer til Sportslig ansvarlig i styret. Trener samarbeider tett med laglederen om organiseringen av aktivitetene som laget deltar i.
Oppgaver

 • Sette opp sportslige og sosiale mål for laget foran hver sesong i samsvar med klubbens sportslige plan
 • Planlegge trening i samsvar med klubbens sportslige plan
 • Lede treningene i samarbeid med eventuelt andre trenere/hjelpetrenere
 • Møte i god tid til trening og kamp
 • Ha dialog og samarbeid med foreldre
 • Lede laget under kamper og turneringer
 • Bidra i trenergruppen og møte i trenerforumet i regi av klubben
 • Ansvarlig for å nominer spillere til Vikingen (landslags samling)
 • Følge gjeldende regelverk
 • Sette seg inn i barneidrettsbestemmelsene og retningslinjer for ungdomsidrett fra Norges idrettsforbund
 • Sette seg inn i klubbens verdigrunnlag og retningslinjer for utøvere/spillere og trenere
 • Se til at både egen og lagets opptreden er i samsvar med klubbens verdier og retningslinjer
 • Være oppdatert på informasjon fra styret og sportsligutvalg
 • Representere klubben på en god måte

Lagleder

Laglederen er lagets/treningsgruppas administrative leder og har ansvaret for at alt praktisk fungerer rundt laget/treningsgruppa. Laglederen skal overlate alt det sportslige til treneren/trenerne som har ansvar for organisering av treninger, lagoppsett til kamper/turneringer, gjennomføring av kamper osv.

Lagleder bør være kjent med

 • hva klubben står for (verdier, visjon og virksomhetsidé)
 • klubbens aktivitetstilbud
 • medlemskap
 • lisens og forsikringer
 • politiattest
 • klubbens retningslinjer og forventninger til foreldre
 • hva tilbyr klubben sine lagledere (utstyr, bekledning, kurs ...)
Oppgaver
 • Ajourføre og sende inn navnelister på spillere og lag
 • Gjøre seg kjent med klubbens sportslige plan
 • Arrangere møter for foreldre og spillere
 • Møte på lagleder- og allmannamøter
 • Gi informasjon til spillere, trenere og foresatte
 • Oppdatere lagets hjemmeside Spond
 • Melde på til cuper og turneringer
 • Innkalle til dugnader
 • Arrangere hjemmekamper/hjemme turneringer, ta imot gjestende lag og dommere.
 • Administrere reiser til/fra kamper eller turneringer.
 • Sikre at alle utøvere/spillere har lisens
 • Ha korrekt utstyr/medisin skrin sammen med treneren
 • Sosial/trivseleder - ansvar for å finne aktiviteter som ganger og styrker samhold i gruppa

Ungdomstrener

Klubben har bestemt at vi skal ha ungdomstrenere i flest mulig lag i de minste aldersgruppene. Dette er for at vi skal skape et godt engasjement blant ungdommene og ikke minst et godt miljø.
Ungdoms trenere blir lønnet per time de har trening eller kamp.

 • Trenere over 18 år har timelønnen på 180,00 pr time.
 • Trener opp til 18 år har timelønnen på 150,00 pr time.

Klubbens dommere

Dommerne har ansvar for å sikre en god gjennomføring av kamper og være en god ambassadør for klubben.

Klubb Dommerne bør være kjent med

 • hva klubben står for (verdier, visjon og virksomhetsidé)
 • krav til dommere på ulike nivåer
 • medlemskap
 • lisens og forsikringer
 • klubbens retningslinjer og forventninger til dommere
 • hva klubben tilbyr sine dommere (utstyr, bekledning, kurs fri treningsavgift og lisens for seriespill ...)
Vi er avhengig av å rekruttere dommere for å kunne gjennomføre kampene. Det er et pålegg fra Sørvest-Bandyregion om å ha x antall dommere. Krav til antall dommere blir regnet ut etter hvor mange medlemmer vi har i klubben.

Sosial samling med laget

Klubben ønsker at det også skal foregå litt sosialt i lagene for å skape et trygt og godt miljø i laget. Klubben dekker følgende satser i gang per sesong. Hvis det er noe ekstraordinært, kan det søkes styret om midler i forkant.

 • Opp til ungdomskolen dekkes 150,- pr. deltaker fra laget.
 • Fra ungdomskolen og opp over dekkes 250,- pr. deltaker fra laget.

Kurs og utdanning

Klubben tilbyr jevnlig trener kurs i forskjellige nivåer, dommer kurs og andre relevante kurs. Det er viktig for klubben å kunne bidra til å øke kompetanse for trenere, ledere og andre tillitsvalgte, slik at de kan utvikle seg i den jobben de skal gjøre i klubben.

Klubben informerer jevnlig når aktuelle kurs skal gjennomføres.

Forsikringer

Alle barn som er medlemmer av Sunde IBK, er forsikret gjennom Norges Idrettsforbund frem til den datoen de fyller 13 år. Alle som deltar i seriespill, uavhengig av alder, må ha lisens.

Lisens for Norges Bandyforbund. Bandyforbundets lisensordning er et av de viktigste kriteriene for forbundets og kretsenes aktivitetstilbud.
For å delta i seriespill (obligatoriske kamper) er det et krav at spillere har løst lisens. En spiller uten lisens er ikke spilleberettiget og en klubb som benytter en spiller i obligatorisk kamp vil kunne bli fratatt poeng.
En spiller uten lisens er heller ikke forsikret. Betalt lisens i riktig kategori betyr at spilleren er forsikret, i forbundets alle tre idretter, i trening og kamp, hele lisensperioden (1.september – 31.august).

Overskuddet fra lisensordningen er med på å finansiere Norges Bandyforbunds drift av serier og øvrige aktiviteter for alle aldersgrupper og nivåer.
Lisensordningen er vedtatt av Forbundstinget og forutsetter at klubbene påser at samtlige spillere som deltar i obligatoriske kamper har løst lisens.
Norges Bandyforbund samarbeider med Idrettens Helsesenter.
Idrettens Helsesenter og Skadetelefonen har i dag avtale med 16 særforbund innen NIF.

Anlegg og utstyr

Sunde IBK benytter Kvernevikhallen som hovedhall for trening, kamper og turneringer. Klubben har eget utstyrsrom inne i hallen. Her har alle Trenere, lagledere og spillere ansvar for at utstyr blir lagt på plass og at det holdes ryddig.

Utstyrs rommet inneholde:

 • Vant
 • Mål
 • Utlåns køller
 • Baller
 • Annet utstyr for styrke og kondisjons trening.
Personlig utstyr:
For å spille innebandy trengs:
 • Kølle
 • Briller (under 18 år)
 • Gode hallsko og trenings tøy
Klubbens utstyr:
Klubben holder følgende:
 • Drakter
 • Keeper utstyr
Kvernevikhallen
Heiloveien 9 4049 Hafrsfjord

For medlemmer

Medlemsskap

Ved innmelding må ønsket medlem registrere seg på nettsiden til Sunde IBK (www.sundeibk.no). Under fanen bli medlem fylles skjemaet ut med navn, fødselsdato, adresse, e-postadresse og telefonnummer. Det må også opprettes side på Min Idrett. Denne personlige siden må hvert enkelt medlem aktivere før den kan brukes. Her kan du som medlem, utøver, tillitsvalgt eller administrativt ansatte melde deg på arrangementer og kurs, endre dine egne personopplysninger, finne informasjon knyttet til lisensinnbetaling, dine kommende aktiviteter og andre funksjoner og tjenester som kan være aktuelle og interessante for deg.

Når man vil bli medlem i en klubb, kan man ikke ha uoppgjorte regninger hos en annen klubb. Alle som har betalt medlemskontingent i klubben, er medlemmer. Medlemskapet regnes fra den dagen kontingenten er betalt.

En ansatt kan være medlem i idrettslaget, men har ikke stemmerett på årsmøtet og kan heller ikke inneha årsmøtevalgte verv i idrettslaget. Unntak gjelder for personer som kun innehar noen få betalte trenertimer i uken, og som ikke har dette som hoved geskjeft.

Kontingent og treningsavgift

Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis. Kontingenten skal betales for hvert enkelt medlem.
Andre avgifter/egenandeler kan kreves for deltakelse i lagets aktivitetstilbud. Det kan være treningsavgifter for de ulike aktivitetene, inngangspenger ved arrangementer eller egenandeler i forbindelse med deltakelse i konkurranser og på kurs. Slike avgifter trenger ikke årsmøtevedtak.

Les forøvrig på denne siden for å lese om søskenrabatt.

Medlemskontingent  200 kr
Treningsavgift senior fra fylte 18 år  1000 kr
Treningsavgift 13 – 17 år  600 kr
Treningsavgift 7 – 12 år  600 kr
Treningsavgift 4 – 6 år  0 kr

Reise i regi av klubben

På alle reiser i regi av klubben (samlinger, cuper, turneringer, osv.) skal det pekes ut en ansvarlig reiseleder som har overordnet myndighet fra avreise til hjemkomst. Reiselederen kan være en av foreldrene som har meldt seg frivillig til å være med på reisen. Det kan være en eller flere reiseledere, og det velges ut én hovedansvarlig blant dem. Alle skal være kjent med og følge instruksen. Alle barn under 10 år skal ha følge av foreldre eller annen foresatt dersom reisen innebærer overnatting, hvis ikke annet er avtalt.

Vær oppmerksom på at det må innhentes politiattest for foreldre som er med en gruppe mindreårige på reise i regi av laget.

Dugnad og frivillig arbeid

I norsk idrett er det ikke lov å tvinge noen til å delta på dugnad. Klubben kan oppfordre medlemmer og foreldre om å stille opp på dugnad, men deltakelsen må være basert på frivillighet. Klubben kan beslutte at medlemmer som deltar på dugnad får en rimelig reduksjon i kontingenten og/eller avgift som reflekterer andelen av de totale kostnadene.
Klubben har to fastsatte dugnader. (kan forekomme andre utover disse)

Åpen hall
Denne gir inntekt pr gang kr 2 500 fra Idrettsrådet, inntekt kiosk alle lag får tildelt hver sine vakter før jul og etter jul.

Kiosk i hallen
Kiosken skal holdes åpen under kamper og turneringer. Det er laget som arrangerer kamp/turneringen som er ansvarlig for å skaffe folk til kiosken. Klubben ønsker å skape et godt miljø i hallen og anser at kiosken er en viktig del av dette arbeid.

Dugnadsarbeid gir mange gode opplevelser og en følelse av å bidra til fellesskapet. Din innsats blir satt utrolig stor pris på!

Turneringer og landslagssamling

Klubben setter opp faste turneringer som klubben reiser samlet på.

 • For de fra ungdomskolen og oppover reiser vi Sverige eller lignende.
 • For de mindre reiser vi på Haugaland Open eller lignende.
 • For andre turneringer, NM kvalik eller annet ekstraordinært kan lag søke støtt i forkant av turneringene.
 • For spillere som blir tatt ut til landslags samling dekkes reis og opphold, men billigst alternativ og må søkes om på forhånd.

Spiller

Utøverne bør være kjent med

 • hva klubben står for (verdier, visjon og virksomhetsidé)
 • aktivitetstilbudet
 • medlemskap
 • dugnad
 • klubbens retningslinjer og forventninger til utøverne
Som spiller i klubben forventes du å
 • Gi ros til dine medspillere
 • Ta godt imot nye medspillere
 • Vise respekt for medspillere, trenere, motstandere og dommere
 • Praktisere god sportsånd - vi hilser før, og takker etter kamp - uansett resultat
 • Møte opp til trening og kamp til avtalt tid og med rett utstyr
 • Prøve å følge spillets regler
 • Klubbens dommere

  Dommerne har ansvar for å sikre en god gjennomføring av kamper og være en god ambassadør for klubben.

  Klubb Dommerne bør være kjent med

  • hva klubben står for (verdier, visjon og virksomhetsidé)
  • krav til dommere på ulike nivåer
  • medlemskap
  • lisens og forsikringer
  • klubbens retningslinjer og forventninger til dommere
  • hva klubben tilbyr sine dommere (utstyr, bekledning, kurs fri treningsavgift og lisens for seriespill ...)
  Vi er avhengig av å rekruttere dommere for å kunne gjennomføre kampene. Det er et pålegg fra Sørvest-Bandyregion om å ha x antall dommere. Krav til antall dommere blir regnet ut etter hvor mange medlemmer vi har i klubben.

  Kurs og utdanning

  Klubben tilbyr jevnlig trener kurs i forskjellige nivåer, dommer kurs og andre relevante kurs. Det er viktig for klubben å kunne bidra til å øke kompetanse for trenere, ledere og andre tillitsvalgte, slik at de kan utvikle seg i den jobben de skal gjøre i klubben.

  Klubben informerer jevnlig når aktuelle kurs skal gjennomføres.

  Forsikringer

  Alle barn som er medlemmer av Sunde IBK, er forsikret gjennom Norges Idrettsforbund frem til den datoen de fyller 13 år. Alle som deltar i seriespill, uavhengig av alder, må ha lisens.

  Lisens for Norges Bandyforbund. Bandyforbundets lisensordning er et av de viktigste kriteriene for forbundets og kretsenes aktivitetstilbud.
  For å delta i seriespill (obligatoriske kamper) er det et krav at spillere har løst lisens. En spiller uten lisens er ikke spilleberettiget og en klubb som benytter en spiller i obligatorisk kamp vil kunne bli fratatt poeng.
  En spiller uten lisens er heller ikke forsikret. Betalt lisens i riktig kategori betyr at spilleren er forsikret, i forbundets alle tre idretter, i trening og kamp, hele lisensperioden (1.september – 31.august).

  Overskuddet fra lisensordningen er med på å finansiere Norges Bandyforbunds drift av serier og øvrige aktiviteter for alle aldersgrupper og nivåer.
  Lisensordningen er vedtatt av Forbundstinget og forutsetter at klubbene påser at samtlige spillere som deltar i obligatoriske kamper har løst lisens.
  Norges Bandyforbund samarbeider med Idrettens Helsesenter.
  Idrettens Helsesenter og Skadetelefonen har i dag avtale med 16 særforbund innen NIF.

  Anlegg og utstyr

  Sunde IBK benytter Kvernevikhallen som hovedhall for trening, kamper og turneringer. Klubben har eget utstyrsrom inne i hallen. Her har alle Trenere, lagledere og spillere ansvar for at utstyr blir lagt på plass og at det holdes ryddig.

  Utstyrs rommet inneholde:

  • Vant
  • Mål
  • Utlåns køller
  • Baller
  • Annet utstyr for styrke og kondisjons trening.
  Personlig utstyr:
  For å spille innebandy trengs:
  • Kølle
  • Briller (under 18 år)
  • Gode hallsko og trenings tøy
  Klubbens utstyr:
  Klubben holder følgende:
  • Drakter
  • Keeper utstyr
  Kvernevikhallen
  Heiloveien 9 4049 Hafrsfjord

  Kampavvikling

  Aktivitetsplan og terminliste

  Klubbene melder inn til Sørvest-Bandyregion sine respektive lag. Sørvest-Bandyregion setter så sammen terminlister for alle lag og klubber. Disse listene blir publisert på nettsidene til Sørvest- Bandyregion samt i appen MIN BANDY (husk og logg deg inn med Min Idrett brukeren din). Denne appen bør alle medlemmer ha. Her får du en fin oversikt over lag du spiller på eller velger å følge. Det kommer melding om endringer og du kan følge med på Live og lese resultater. Minirunder settes opp av Sørvest-Bandyregion, men det er klubbene som gjennomfører. Det er en påmeldingsmodell fra gang til gang.

  Klubbens arrangementer

  Minirunder er en påmeldingsturnering hvor alle lag melder seg på rundevis. Her er alderen på utøvere fra 0. klasse til 6.-7. klasse. Det er små baner. Det spilles minimum 3 kamper pr lag. Her er arrangøren selv ansvarlig for å finne dommere.

  Aldersbestemt arrangeres som runder. Det spilles 2-3 kamper pr runde pr lag. Her er det Sørvest- Bandyregion i samarbeid med Dommerkomitéen som setter opp alle dommere til kampene.

  Minirunder og de aldersbestemte turneringene avholdes vanligvis lørdager eller søndager. Seniorkamper avholdes som regel i ukedagene under treningstiden til laget.

  Klubben har laget manual på hva som må gjøres og hva som trengs av personell og utstyr til minirunder og turneringene for aldersbestemte. Disse manualene ligger på www.sundeibk.no

  Kurs i regi av Norges Bandyforbund

  Norges Bandyforbund og Sørvest Bandyregion tilbyr en rekke kurs, f.eks. innen dommer- og trenerutdanning.
  Se oversikt over kursene på denne lenken.

  Kurs i regi av Idrettskrets

  NIF tilbyr en rekke kurs innen organisasjonsutvikling. Eksempler på dette er økonomikurs, kurs i medlemshåndtering i Klubbadmin og kurs i styrearbeid.
  Se oversikt over kursene i Rogaland på denne lenken.